ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 มี.ค. 63 การประเมินสถานศึกษาของโรงเรียนสุมเส้าวิทยา จากคณะกรรมการ สพป.อด. เขต 1
โดยรับการประเมินในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
10 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10-11- และ 13 มีนาคม 2563
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา กำหนดให้มีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10-11 และ 13 มีนาคม 2563
เพื่อเป็นการวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา/แต่งกายให้ถูกระเบียบสุภาพเรียบร้อย งานวิชาการ
06 มี.ค. 63 ถึง 09 มี.ค. 63 การทดสอบนักเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
ประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 5 
สอบวันที่ 6 มีนาคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
สอบวันที่ 6 มีนาคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา/แต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกระเบียบ งานวิชาการ
04 มี.ค. 63 ทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ของนักเรียนในกลุ่มเพ็ญ 1 (ศูนย์สอบสุมเส้า)
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา/แต่งกายด้วยชุดนักเรียนสุภาพเรียบร้อย งานวิชาการ