ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
    ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสุมเส้าวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150 
               โทรศัพท์ 0 – 4214 – 6584 0-4214-6601 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
    ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
    เขตพื้นที่บริการ มี 6  หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านสุมเส้า หมู่ 1   หมู่ 12 หมู่ 19 บ้านเจริญศรี หมู่ 10   บ้านหนองผือน้อย หมู่ 8 
                และบ้านบุญทันพัฒนา หมู่ 17 

ประวัติโดยย่อ

       โรงเรียนสุมเส้าวิทยา ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466 หลวงผดุง  แคว้นประจัญ นายอำเภอเพ็ญ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง  โดยอาศัยศาลาวัด
โพธิ์ชุมพัฒนารามเป็นสถานที่เรียน สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พ.ศ. 2501 ย้ายออกมาตั้งอยู่ใน
สถานที่ปัจจุบัน  พ.ศ. 2512 เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 แต่ไม่บังคับเรียน  เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 จึงยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และจัดการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

       พ.ศ. 2530 เปิดชั้นอนุบาลหลักสูตร 2 ปี  พ.ศ. 2534 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3