วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนสุมเส้าวิทยา  สู่เศรษฐกิจพอเพียง สร้างองค์ความรู้  วิชาการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
นาฏศิลป์ดนตรี สร้างคนดีมีคุณธรรม เลิศล้ำมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน


ปรัชญาของโรงเรียน
 
“ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”
หมายถึง  ผู้มีปัญญาเหมือนมีแสงสว่างนำทางชีวิตให้ก้าวไปถึงจุดหมายได้